Tariflər


BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC-NİN TARİFLƏRİ VƏ KOMİSYON HAQLARININ TUTULMASI QAYDALARI

Bank VTB (Azərbaycan)


Şərtlər



1. Bu tariflərdə öz əksini tapmayan, lakin Bank VTB (Azərbaycan) (bundan sonra “Bank”) tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə komisyon haqlarının tutulması tərəflər arasında razılaşma əsasında həyata keçirilir.

2. Göstərilən xidmət standart iş həcmindən artıq olduqda və (və ya) qabaqcadan nəzərdə tutulmayan xərclər yaranarsa, Bank müştəridən tariflərə əlavə olaraq komisyon haqqı tutur.

3. Bank müştəriləri əvvəlcədən xəbərdar etməklə tarifləri birtərəfli qaydada dəyişmək hüququna malikdir. Tariflərin dəyişdiyi barədə müştərilərin xəbərdar edilməsi onların qüvvəyə minməsinə 10 təqvim günü qalmış yeni tariflərin (tariflərin dəyişmiş qaydalarının) Bankın ofisində və (və ya) rəsmi saytında yerləşdirilməsi yolu ilə həyata keçirilir.

4. Qüvvədə olan tariflərin düzgün anlaşılmamağına, həmçinin düzgün şərh edilməməyinə və ya təhrif edilməsinə görə Bank məsuliyyət daşımır.

5. Komisyon haqqının tutulması ilə bağlı pretenziyalar əməliyyatın aparılma tarixindən başlayaraq 15 gündən gec olmamaq şərti ilə yazılı şəkildə Banka təqdim edilməlidir, əks halda pretenziyalar etibarsız sayılır.

6. Vəsait Bank tərəfindən müştərinin hesabına səhvən daxil edildikdə Bank qeyd-şərtsiz olaraq həmin vəsaiti müştərinin hesabından silmək hüququna malikdir.

7. Bu tariflərdə göstərilmiş komisyon haqları əməliyyatın məbləği ilə eyni zamanda akseptsiz qaydada hesabdan silinir.

8. Komisyon haqlarının silinməsi müştərinin cari hesabından həyata keçirilir. Komisyon haqqının silinməsi üçün əməliyyatın valyutası hesab valyutasından fərqli olduqda, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının əməliyyat aparılan tarixə olan valyuta məzənnəsinə əsasən komisyon haqqı tutulur.

9. Hər bir əməliyyat üzrə tutulan komisyon haqları komisyon məbləğinin yüzdə bir hissəsinə qədər aşağıdakı qaydada yuvarlaqlaşdırılır:

- əgər komisyon məbləğinin mində bir hissəsi 5-dən böyük və ya 5-ə bərabərdirsə, artan istiqamətdə;

- əgər komisyon məbləğinin mində bir hissəsi 5-dən kiçikdirsə, azalan istiqamətdə.

10. Əməliyyat müştərinin xahişi və ya tapşırığı nəticəsində, həmçinin Bankdan asılı olmayan səbəblər üzündən dayandırılarsa, tutulmuş komisyon haqları müştəriyə qaytarılmır.

11. Bankın fərdi müştəriləri üçün aşağıda qeyd olunan tariflərdən fərqli tariflər müəyyən edilə bilər.

12. Fərdi tariflərin müəyyən edilməsi səlahiyyəti müştərinin ərizəsi əsasında bankın İdarə Heyətinin sədrinə məxsusdur.

13.Bu tariflər Bankın İdarə Heyətinin tərəfindən təsdiq olunub və 15.01.2019 -ci il tarixindən qüvvəyə minir.

14. Yuxarıda qeyd olunan şərtlər 9 və 11-ci bəndlər istisna olmaqla Bankın müştəriləri ilə bağlanan müqavilələrdə əks olunur

Fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlərin tarifləri1


Bank VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

HESABLAŞMA-KASSA XİDMƏTİ ƏMƏLİYYATLARI



Əməliyyatın valyutası3

AZN

USD

EUR/GBP/CHF

RUB

CNY


Hesabın açılması və xİdmət göstərİlməsİ

Hesabın açılması

Pulsuz

Hesab üzrə minimal qalıq

Nəzərdə tutulmayıb

Hesaba xidmət göstərilməsi

Pulsuz

Hesabın bağlanması

Pulsuz


Köçürmələr və nağdsız daxilolmalar 4,5

Hesaba daxilolma

Pulsuz

Bankdaxili köçürmə 6

Pulsuz

Digər bankdakı hesaba köçürmə9,48

  

0.1 %
min.1 AZN
maks. 80 AZN

 

0.25 %
min. 25 USD
maks.250 USD

 

0.25 %
min. 25 EUR/GBP/CHF
maks.250 EUR/GBP/CHF

 

0.2%
min. 350 RUB
maks. 5000 RUB

0.5%
min.100 CNY
maks.500 CNY

 
  İnternet/Mobil bank vasitəsi ilə digər bankdakı hesaba köçürmə9,48 0.15 %
min.350 RUB
maks. 5000 RU

“Acıq bazar üçün ipoteka krediti” məsulu çərçivəsində verilmiş kreditlər üzrə cari hesablardan ssuda vəsaitlərinin hesaba köçürülməsi

1 %
min. 100 AZN
maks. 500 AZN

1 %
min. 100 AZN
maks. 500 AZN

1 %
min. 100 AZN
maks. 500 AZN

1 %
min. 100 AZN
maks. 500 AZN


Cari hesabdan SME-biznesin kreditləri üzrə verilmiş ssuda vəsaitlərinin köçürülməsi

0.75%
Mikro-kredit üçün - 1 %

 İnternet bank və Mobil bank vasitəsi ilə şəxsi vəsaitin cari hesabdan depozit və əmək haqqı kartına köçürülməsi üzrə komissiya                                                                              1%
İnternet bank və Mobil bank vasitəsi ilə şəxsi vəsaitin cari hesabdan kart hesabına (depozit və əmək haqqı kartları istisna olmaqla) köçürülməsi üzrə komissiya
                                                                         Pulsuz

VTB Qrupu bankının hesabına köçürmə9,48

-

0.2%
min. 20 USD
maks.200 USD

0.2%
min. 20 EUR/GBP/CHF
maks.200 EUR/GBP/CHF

0.1%
min. 100 RUB
maks. 4000 RUB

0.5%
min. 100 CNY
maks. 500 CNY

Təcili köçürmə7

5 AZN

50 USD

50 EUR/GBP/CHF

2000 RUB

200 CNY

«FULL PAY35» opsiyası vasitəsilə köçürmə


    30 USD   

Kommunal xidmətlərin ödənişi8

Pulsuz

Mobil rabitə xidmətlərinin ödənişi8

Pulsuz

Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişməsi (valyuta və məbləğ istisna olmaqla)

3 AZN

30 USD/EUR/GBP/CHF

500 RUB

150 CNY

Köçürmə üzrə araşdırma, köçürmənin ləğvi9,48

7 AZN

50 USD/EUR/GBP/CHF

500 RUB

300 CNY

Təcili köçürmə sistemləri vasitəsilə beynəlxalq köçürmələr

Sürətli ödəniş sistemlərinin tarifləri əsasında


Nağd pul vəsaitləri İlə əməliyyatlar10,11

Hesaba mədaxil

Pulsuz

 Pulsuz    EUR-1%
 /GBP/CHF 
    Pulsuz
      1%46


Bankın pərakəndə biznesinin kreditlərinin ödənilməsi məqsədilə hesaba mədaxil

Pulsuz

Bankın kassasına ötən 12 ay ərzində mədaxilı yazılmış/inkassasiya edilmiş nağd vəsaitlərin verilməsi49

Pulsuz 45

Depozit və əmək haqqı kart hesablarından köçürülmüş nağd pul vəsaitlərinin verilməsi                                     Pulsuz

Müştərinin şəxsi bank hesabından köçürülmüş pul vəsaitlərinin nağd şəkildə verilməsi

Pulsuz

Nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (ssuda hesablarından köçürülən vəsaitlər istisna olmaqla)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 %  (min.

1AZN)   

        1%

(min. 1 USD/ EUR/  
GBP/CHF)              

       1%

     (min.
100 RUB)  

-

VTB Qrupun banklarında alınmış nağd vəsaitlərin verilməsi

-

0,5 % min. 1 USD/EUR/GBP/CHF

   0,3 %
min.100 RUB

      -           

Pərakəndə biznesin kreditləri üzrə ssuda hesablarından köçürülmüş nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (“Bankın tərəfdaşı olan tikinti şirkətindən mənzil alınması üçün ipoteka krediti” məsulu çərçivəsində verilən kreditlərdən başqa)

1 %

1 %

      1 %

1 %

-

“Bankın tərəfdaşı olan tikinti şirkətindən mənzil alınması üçün ipoteka krediti” məhsulu çərçivəsində verilən kreditlər üzrə ssuda hesablarından köçürülmüş nağd pul vəsaitlərinin verilməsi

Pulsuz

SME-biznes kreditləri üzrə ssuda hesablarından köçürülmüş nağd pul vəsaitlərinin verilməsi

0,75 %
Mikro-kreditlər üçün - 1 %

İnkassasiya

Müqaviləyə uyğun olaraq (min. 41,30 AZN)37


Konvertasİya12,13

Nağdsız konvertasiya 47

satılan məbləğdən 0.8 %

 İnternet/Mobil bank vasitəsilə nağdsız konvertasiya 0.2%

0% -   RUR valyutaası üçün

Nağd pul vəsaitlərinin konvertasiyası (nağd valyuta mübadiləsi)

Pulsuz


Bank VTB (Azərbaycan) ASC

Digər əməliyyatlar


Depozİt əməlİyyatları

Depozit hesabının açılması

Pulsuz

Depozit əməliyyatları

Depozit məhsulunun təsdiq edilmiş şərtlərinə uyğun olaraq

 Faiz dərəcəsi 3%-dən çox olan depozit hesabının artırılması
 məqsədi ilə USD valyutasında hesaba vəsaitin mədaxili
                               Artırılan məbləğin 10% 


Kredit əməliyyatları

Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

Kreditə görə tutulan komissiya haqqı

Kredit məhsulunun təsdiq olunmuş şərtlərinə uyğun olaraq

Bank VTB (Azərbaycan) ASC-dən girovda olan avtomobillərin idarə olunması üçün etibarnamələrin əldə edilməsinə icazələrin verilməsi

11,80 AZN 37

Bank VTB (Azərbaycan) ASC-dən girovda olan avtomobillərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılmasına icazələrin verilməsi

29,50 AZN 37


Dİgər əməlİyyatlar36

Hesab üzrə sənədin verilməsi14

Pulsuz

Hesab üzrə arayışın verilməsi5

 5 AZN37 (Azərbaycan və rus dillərində)
10 AZN37 (digər dillərdə)

Arxiv sənədlərinin verilməsi15

10 AZN37 (hər növbəti il üçün müştərinin hesab üzrə maliyyə əməliyyatlarına görə)

10 AZN37 (digər arxiv sənədlərinə görə)

Müştərinin istəyi ilə ödəniş tapşırığının tərtibi

Pulsuz

Hər ay hesab üzrə elektron çıxarışların göndərilməsi

Pulsuz

Fiziki şəxslərdən notariusun cari hesabına mədaxil orderin həyata keçirilməsi

0.10 AZN

 Bankın tətbiq etdiyi İnternet bank və Mobil bank xidmətlərinə qoşulması                                                          Pulsuz


Ödənİş kartlarına xİdmət

          Visa Electron        
          (ani kartlar)             

Visa Classic50

Visa Gold

Visa Platinum

Multivalyuta kartı  3-illik xidmət - 25 AZN 70 AZN 100 AZN

Kartlara xidmət üçün komisyon haqqı

İllik xidmət 

                 5 AZN

15 AZN

25 AZN

45 AZN


  


3-illik xidmət

               10 AZN 

25 AZN

45 AZN

80 AZN

Əlavə kartlara xidmət üçün komisyon haqqı

İllik xidmət

                5 AZN

13 AZN

20 AZN

40 AZN


3-illik xidmət

               10 AZN

22 AZN

35 AZN

70 AZN

Kartların pulsuz hazırlanması üçün ilkin ödənişin məbləği

İllik xidmət

 200 AZN/USD/EUR; 8000 RUB

1000 AZN/USD/EUR; 69000 RUB

2000 AZN/USD/EUR; 138000 RUB

5000 AZN/USD/EUR; 345000 RUB


                3-illik xidmət                 

 400 AZN/USD/EUR; 16000 RUB

2000 AZN/USD/EUR; 138000 RUB

4000 AZN/USD/EUR; 276000 RUB

10000 AZN/USD/EUR; 690000 RUB


Ödənİş kartlarına xİdmət

   Visa Electron (ani kartlar)
    Visa Classic    Visa Gold            Visa Platinum

Kartı dəyişdirmək

10 AZN

10 AZN

10 AZN

10 AZN

Təcili sifarış

(gün ərzində icra etmək)

10 AZN

10 AZN

10 AZN

10 AZN

Bank VTB (Azərbaycan) bankomatlarından, həmçinin VTB Qrupunun güzəştli şəbəkələrindən31, NikoilBank,  Azər-Turk Bank və Bank of Baku-dan nağd pulun çıxarılması

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min.1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min.1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

Bank VTB (Azərbaycan) POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB

1%
Min. 1 AZN/1.00 USD/
1.00 EUR/50 RUB



Milli Şəbəkədə xidmət göstərən bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması

1.5%
Min. 2 AZN /2.00 USD/
2.00 EUR/100 RUB

1.5%
Min. 2 AZN /2.00 USD/
2.00 EUR/100 RUB

1.5%
Min. 2 AZN /2.00 USD/
2.00 EUR/100 RUB

1.5%
Min. 2 AZN /2.00 USD/
2.00 EUR/100 RUB

Beynəlxalq Şəbəkənin bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması

1.5%
Min. 3 AZN /3.00 USD/
3.00 EUR/150 RUB

1.5%
Min. 3 AZN /3.00 USD/
3.00 EUR/150 RUB

1.5%
Min.3 AZN /3.00 USD/
3.00 EUR/150 RUB

1.5%
Min. 3 AZN /3.00 USD/
3.00 EUR/150 RUB

Digər bankların POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

1.5%
Min. 5 AZN /5.00 USD/
5.00 EUR/250 RUB

1.5%
Min. 5 AZN /5.00 USD/
5.00 EUR/250 RUB

1.5%
Min. 5 AZN /5.00 USD/
5.00 EUR/250 RUB

1.5%
Min.5 AZN /5.00 USD/
5.00 EUR/250 RUB

““Unique” əməliyyatı 32

2%
Min. 5 AZN/ 5.00 USD/5.00 EUR/250 RUB        

2%
Min. 5 AZN/ 5.00 USD/5.00 EUR/250 RUB

2%
Min. 5 AZN/5.00 USD/5.00 EUR/250 RUB

2%

Min. 5 AZN/5.00 USD/5.00 EUR/250 RUB

Hesabda qalığın limitini keçdikdə faiz dərəcəsi

illik 50%, keçən limitin məbləğinə faizlər 4-cü itəqvim günündə hesablanır44

Bankın tətbiq etdiyi İnternet bank və Mobil bank vasitəsi ilə kart hesabından cari hesaba vəsaitlərin köçürülməsi üzrə komissiya 


Debet kartları

 Kredit kartı
 

Pulsuz

 1% (min.2 AZN)
 Bankın Müştərilərə xidmət idarəsi/filiallarında kart hesabından cari hesaba vəsaitlərin köçürülməsi üzrə komissiya(kart bağlandığı halda)
                                                                                     Pulsuz

PİN kodun blokdan çıxarılması

2 AZN

 PİN-Change (müştəri tərəfindənbankomat vasitəsilə PİN Kodun istənilən 4-rəqəmli koda dəyişdirilməsi) 

1 AZN

 Erase PIN (kart sahibi kartını unutduğu/itirdiyi halda yeni kart buraxılmadan yeni PİN-kodunu təyin etməyə imkan verir)  

3 AZN

Nağd və nağdsız əməliyyatlar üzrə konvertasiya

Əməliyyat günü bankın kart əməliyyatları üzrə məzənnəsi 

“Retail” əməliyyatı 33

Komissiya tutulmur

“Chargeback” əməliyyatı 34

Məbləğin 2% (min. 15 AZN)

SMS xəbərdarlıq

2.00 AZN37 hər ay avtomatik olaraq kartdan tutulur

Digər bankların VISA kartları ilə Bankın POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

1%

Card to Card əməliyyatı ilə "Azərikard" şirkəti tərəfindən debet kartlar üzrə xidmət göstərilən ödəniş kartlarına pulun köçürülməsi

0,20% (min. 0,25 AZN, 0,25 USD, 0.25 EUR, 10 RUB)

                           Card to Card əməliyyatı ilə "Azərikard" şirkəti tərəfindən kredit kartlar üzrə xidmət göstərilən
                                                                    ödəniş kartlarına pulun köçürülməsi   

                                              0,50% (min. 0,50 AZN, 0,50 USD, 0.50 EUR, 25 RUB)

Card to Card əməliyyatı ilə  “Azərikard” şirkəti tərəfindən xidmət göstərilməyən olkə daxilindəki digər maliyyə-kredit təşkilatlarına vəsaitin köçürülməsi 

1% (min. 2 AZN/USD/EUR, 100 RUB)

 Card to Card əməliyyatı ilə digər bankların kartlarından “Azərikard” şirkəti tərəfindən xidmət göstərilməyən olkə daxilindəkdigər maliyyə-kredit təşkilatlarına vəsaitin köçürülməsi
 Card to Card əməliyyatı ilə İnternet bankin və Mobil bankinq (bank tərəfindən hazırlanmış) vasitəsi ilə Bank VTB (Azərbaycan) ödəniş kartlarına vəsaitin köçürülməsi                                                          

 Debet kartları  

 Kredit kartları
 

 pulsuz 

 1% (min.2 AZN)

    Card to Card əməliyyatı ilə internet bankin və Mobil bankinq (bank tərəfindən hazırlanmış) vasitəsi ilə Bank VTB (Azərbaycan) əmək haqqı kartlarına vəsaitin köçürülməsi                                                               1%

"Cash by Code" xidmətidən istifadə etməklə vəsaitin köçürülməsi42

Vəsait VTB (Azərbaycan) ASC-nin bankomatlarından çıxarıldıqda: 1.5% (2.00 AZN/USD/EUR/100RUB);
Vəsait Azəricard şəbəkəsi daxilində digər bankomatlardan çıxarıldıqda:2.0% (2.50 AZN/USD/EUR/125RUB)

 Bank VTB (Azərbaycan)-ın bankomatları vasitəsilə “Azərikard” prossesinq mərkəzi tərəfindən xidmət göstərilən ödəniş kartlarına mədaxil 

 

1%

  
Bank VTB (Azərbaycan)-ın bankomatları vasitəsilə VTB (Azərbaycan) və AzərTürkBank ödəniş kartlarına mədaxil 


pulsuz 

Vergi və gömrük rüsumlarının ödənişi

0.2% (min. 0,50 AZN ekvivalentində)

Cərimə, dövlət rüsumu və digər növ ödənişlərin dövlət büdcəsinə ödənişi

0.5% (min. 0,30 AZN ekvivalentində)


Depozit kartlarına xidmət29

Kart məhsulu

 VISA CLASSIC, VISA GOLD, VISA PLATINUM

Karta xidmət üçün komissiya

0 AZN

Kartın dəyişdirilməsi

10 AZN

Təcili sifarış
(24 saat ərzində icra edilməsi)

10 AZN

Hesaba daxilolma26

1%

Bank VTB (Azərbaycan) bankomatlarından, həmçinin VTB Qrupunun31, NikoilBank, Azər-Türk Bank, və Bank of Baku-dan nağd pulun çıxarılması

0%

Milli Şəbəkədə xidmət göstərən bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması.

1.5% (Min. 2 AZN /2.00 USD/100 RUB)

Beynəlxalq şəbəkənin banklarının bankomatlardan nağd pulun çıxarılması

1.5% (Min. 3 AZN /3.00 USD/150 RUB)

Bank VTB-nin (Azərbaycan) POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

0%

Digər bankların POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

1.5% (Min. 5 AZN /5.00 USD/250 RUB)

“Unique” əməliyyatı 32

2% (Min. 5 AZN/ 5.00 USD/250 RUB)

Hesabda qalığın limitini keçdikdə faiz dərəcəsi


illik 50%, keçən limitin məbləğinə faizlər növbəti təqvim günündə hesablanır44

Nağd və nağdsız əməliyyatlar üzrə konvertasiya

Əməliyyat günü bankın kart əməliyyatları üzrə məzənnəsi 

“Retail” əməliyyatlar 33

Komissiya tutulmur

“Chargeback” əməliyyatları 34

Məbləğin 2% (Min. 15 AZN)

SMS-xəbərdarlıq

Pulsuz

Card to Card əməliyyatı ilə "Azərikard" şirkəti tərəfindən xidmət göstərilən ödəniş kartlarına vəsaitin köçürülməsi

0,20% (min. 0,25 AZN/ 0.25 USD/ 10 RUB) 

 
Card to Card əməliyyatı ilə "Azərikard" şirkəti tərəfindən xidmət göstərilməyən digər maliyyə-kredit təşkilatlarına vəsaitin köçürülməsi  

 
                                          1% (мин. 2 AZN/USD/EUR, 70 RUB)
 
Card to Card əməliyyatı ilə İnternet bankinq və Mobil bankinq (Bank tərəfindən hazırlanmış) vasitəsi ilə Bank VTB (Azərbaycan) ödəniş kartlarına vəsaitin köçürüləsi 

 
                                                                           pulsuz 

Card to Card, Cash-in əməliyyatları ilə vəsaitin alınması

1 % (min. 1 AZN/1 USD/50 RUB)

"Cash by Code"42 xidmətindən istfadə edərək vəsaitin köçürülməsi

Vəsait VTB (Azərbaycan) ASC-nin bankomatlarından çıxarıldıqda: 1.5% (2.00 AZN/USD/EUR/100RUB);
Vəsait Azəricard şəbəkəsi daxilində digər bankomatlardan çıxarıldıqda:2.0% (2.50 AZN/USD/EUR/125RUB)


Visa müştərİlərinə qlobal dəstək xİdmətİnİn tarİflərİ30

 

   Visa Electron    

   Visa Classic   

     Visa Gold    

    Visa Platinum   

Kart sahibinin sifarişi38

Nəzərdə tutulmayıb 

10 USD

7,5 USD

İtirilmiş/oğurlanmış kartların bloklaşdırılması39

40 USD

Kartın təcili dəyişdirilməsi40

225 USD

250 USD

Nağd vəsaitin təcili verilməsi 41

175 USD

Sorğudan sonra kartın/nağd vəsaitin təcili verilməsi xidmətindən imtinaya görə cərimə

50 USD

Hüquqi şəxslərə göstərilən xidmətlərin tarifləri2

BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

HESABLAŞMA-KASSA XİDMƏTİ ƏMƏLİYYATLARI



Əməliyyatın valyutası3

AZN

USD

EUR

GBP/CHF

RUB

CHY


Hesabın açılması və xİdmət göstərİlməsİ

Hesabın açılması

Pulsuz

Hesab üzrə minimal qalıq

Nəzərdə tutulmayıb

Hesaba xidmət göstərilməsi

Pulsuz

Hesab üzrə qalığa hesablanan faizlər

Müqaviləyə uyğun olaraq

Hesabın bağlanması

Pulsuz


Köçürmələr və nağdsız daxİlolmalar 4, 5

Hesaba daxilolma

Pulsuz

Bankdaxili köçürmə6

Pulsuz

Kağız daşıyıcısı vasitəsi ilə digər bankdakı hesaba köçürmə9,48

0.12 %

min.1 AZN
maks. 150

0.35 %
Min. 25 USD
Maks. 300 USD

0.35 %
Min. 25 EUR
Maks. 300 EUR

0.3 %
Min. 25 GBP/CHF
Maks. 250 GBP/CHF

0.2%
Min. 1000 RUB
Maks. 8000 RUB

0.5 %
Min. 100 CNY
Maks. 500 CNY

 İnternet bankinq vasitəsi ilə digər bankdakı hesaba köçürmə         0.1 %

min.1 AZN

maks.150 AZN

        0.3 %

min. 25 USD

maks. 300 USD

        0.3 %
 min. 25 EUR
maks. 300 EUR
            0.3 %
 min. 25 GBP/CHF
 maks. 250 GBP/CHF
        0,15%
 min. 1000 RUB
 maks. 8000 RUB
       0.5 %

min. 100 CNY

maks. 500 CNY

Cari hesabdan SME-biznesin kreditləri üzrə verilmiş ssuda vəsaitlərinin köçürülməsi

0.5 %
Mikro kreditlər üçün - 1 %

VTB Qrupu bankının hesabına köçürmə – respublikadan kənara9,48

-

0.2 %
Min. 25 USD
Maks.250 USD

0.25 %
Min. 25 EUR
Maks. 250 EUR

0.25 %
Mİn. 25 GBP/CHF
Maks. 250 GBP/CHF

0.1%
Min. 700 RUB
Maks. 7500 RUB

0.5 %
Min. 100 CNY
Maks. 500 CNY

Təcili köçürmə7

5 AZN

70 USD

70 EUR

100 GBP/CHF

3000 RUB

300 CNY

«FULL PAY35» opsiyası vasitəsilə köçürmə


    30 USD    

Köçürmənin rekvizitlərinin dəyişməsi (valyuta və məbləğ istisna olmaqla)

3 AZN

30 USD/EUR/GBP/CHF

      500 RUB

    150 CNY

Köçürmə üzrə araşdırma, köçürmənin ləğvi9,48

7 AZN

50 USD/EUR/GBP/CHF

      500 RUB

    300 CNY


Nağd pul vəsaİtləri İlə əməlİyyatlar 10,11

Hesaba mədaxil

Pulsuz

Pulsuz 1 %46
Pulsuz

1 %46

Pulsuz

Bankın kassasına ötən 12 ay ərzində mədaxilı yazılmış/inkassasiya edilmiş nağd vəsaitlərin verilməsi49 53

Pulsuz45

Notarial kontorlar üçün nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (köçürülmüş ssuda hesablarından başqa)

*Bankın kassasına ötən 12 ay ərzində mədaxilı yazılmış/inkassasiya edilmiş nağd vəsaitlərin verilməsi üzrə şərtləri tətbiq edilmir

0,1 %

-

-

ƏDV ödəyicisi olmayanlar üçün ayda 0-15 000 AZN (ƏDV ödəyicisi olanlar üçün 0 - 30 000 AZN)  və ya xarici valyuta ekvivalenti həcmində nağd pul vəsaitlərinin55 verilməsi (o cümlədən köçürülmüş ssuda hesablarından)53


0.5 %
min. 1 AZN

0.7 %
min. 1 USD

1%
min. 1 EUR

1%
min. 1 GBP

1 %
min. 50 RUB

     -

ƏDV ödəyicisi olmayanlar üçün ayda 15 001- 50 000 AZN (ƏDV ödəyicisi olanlar üçün 30 001- 50 000 AZN)  və ya xarici valyuta ekvivalenti həcmində nağd pul vəsaitlərinin55 verilməsi (o cümlədən köçürülmüş ssuda hesablarından)53

1,5%

   1.7%     2%     2%      2%     -

50 001- 200 000 AZN  və ya xarici valyuta ekvivalenti həcmində nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (o cümlədən köçürülmüş ssuda hesablarından)53

3 %

     4%     4%    4%      4%     - 

200 001- 300 000 AZN  və ya xarici valyuta ekvivalenti həcmində nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (o cümlədən köçürülmüş ssuda hesablarından)53

     5%     6%     6%    6%      6%      -

300 000 AZN  və ya xarici valyuta ekvivalentindən artıq nağd pul vəsaitlərinin verilməsi (o cümlədən köçürülmüş ssuda hesablarından)53

10%

10%

10%

10%

10%

     -

İnkassasiya

Müqaviləyə uyqun olaraq (min 41,30 AZN37)


Konvertasİya12,13

Nağdsız konvertasiya47


       satılan məbləğin 0.3 %-i    

Nağd pul vəsaitlərinin konvertasiyası

Pulsuz



    Biznes kartlar51               

 2-illik xidmət   

VISA CLASSIC
30 AZN 

 VISA GOLD  
   50 AZN

3-illik xidmət


 VISA CLASSIC  
      40 AZN 
 VISA GOLD 
   60 AZN


    Gömrük kartı51, 54          

 2-illik xidmət    

VISA CLASSIC
30 AZN  

3-illik xidmət


    VISA CLASSIC                     
      40 AZN

Bank VTB (Azərbaycan) ASC

Digər əməliyyatlar


Depozİt əməlİyyatları

Depozit hesabının açılması

Pulsuz

Depozit əməliyyatları

Depozit məsulunun şərtlərinə uyğun olaraq


Kredİt əməlİyyatları

Ssuda hesabının açılması

Pulsuz

Kreditə görə tutulan komisyon haqqı

Müqaviləyə uyğun olaraq


“Bank – Müştərİ” sİstemİ

Qoşulma və aparılma

Pulsuz

Elektron açarın verilməsi

29,50AZN37 (hər açara görə)


Digər əməlİyyatlar36


Hesab üzrə sənədin verilməsi14

Pulsuz

SWIFT üzrə çıxarışın göndərilməsi

11,80 AZN37 (hər çıxarışa görə)

Hər ay hesab üzrə elektron çıxarışların göndərilməsi

Pulsuz

Hesab üzrə arayışın verilməsi

11,80 AZN37 (Azərbaycan və rus dillərində)

17,70 AZN37 (digər dillərdə)

Dublikat-çıxarışların, arxiv sənədlərinin verilməsi15

5,90 AZN37

Çek kitabçasının verilməsi

11,80 AZN37

Müştərinin istəyi ilə ödəniş tapşırığının tərtibi

Pulsuz 16

Banklara göstərilən xidmətlərin tarifləri

BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

HESABLAŞMA-KASSA XİDMƏTİ ƏMƏLİYYATLARI


           

Əməliyyatın valyutası3

AZN

RUB

USD

EUR

GBP

CNY


Hesabın açılması və xİdmət göstərİlməsİ

Hesbın açılması

Pulsuz

Hesab üzrə minimal qalıq

Nəzərdə tutulmayıb

Hesaba xidmət göstərilməsi

Pulsuz

Hesab üzrə SWIFT çıxarışların göndərilməsi (MT950)

Pulsuz

SWIFT debet/kredit avizo məlumatların göndərilməsi (MT900/MT910)

2 AZN

Hesab üzrə qalığa hesablanan faizlər

Müqaviləyə uyğun olaraq

Hesabın bağlanması

Pulsuz


Köçürmələr və nağdsız daxİlolmalar 4, 5

Hesaba daxilolma

Pulsuz

Bankdaxili köçürmə6

2 AZN

Digər bankdakı hesaba köçürmə

Bankların xeyrinə köçürmələr (MT2**)27,28

15 AZN

400 RUB

25 USD

25 EUR

25 GBP

200 CNY

Bank olmayan benefisiarın xeyrinə köçürmələr (MT1**)

0.15%
Min. 1.5 AZN
Maks. 120 AZN

0,15%
Min. 500 RUB Maks.
 5000 RUB

0.3 %
Min. 25USD
Maks. 300 USD

0.3 %
Min. 25EUR
Maks. 300 EUR

0.3 %
Min. 25GBP
Maks. 300 GBP

0.5 %
Min. 100CNY
Maks. 500CNY

Köçürmə üzrə araşdırma, köçürmənin düzəlişi və ləğvi

5 AZN

1000 RUB

50 USD

70 EUR

80 GBP

300 CNY


Nağd pul vəsaİtlərİ İlə əməlİyyatlar 10,11

Hesaba mədaxil


Pulsuz


1%11


 Pulsuz

   1%


Pulsuz

Nağd pul vəsaitlərinin verilməsi

Razılaşmaya uyqun

İnkassasiya

Müqaviləyə uyğun olaraq37


Konversİya əməlİyyatları12

Nağdsız konvertasiya

Pulsuz

Nağd valyutanın alqı-satqısı

Pulsuz


BANK VTB (AZƏRBAYCAN) ASC

DİGƏR ƏMƏLİYYATLAR


Dİgər əməlİyyatlar

Hesab üzrə14, o cümlədən audit sorğuları üzrə kağız daşıyıcıda sənədlərin verilməsi

Rezidentlər– 5,90 AZN37
Qeyri-rezidentlər – 11,80 AZN37

Hesab üzrə arayış verilməsi

Rezidentlər– 5,90 AZN37
Qeyri-rezidentlər – 11,80 AZN37

Dublikat-çıxarışların, arxiv sənədlərinin verilməsi15

5,90AZN37

Çek kitabçasının verilməsi

11,80 AZN37





Hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar üçün Maaş kartının hazırlanması və xidməti üzrə tariflər

Kartın hazırlanması və xidməti üzrə komisyon haqqı

Salary card (Classic, Gold, Platinum)


Maaş layihəsi üzrə aylıq dövriyyə

Maaş kartlarının sayı

1-50

>50

< 30,000

5 AZN

0

> 30,001

                               0

Kartın dəyişdirilməsi

5 AZN

Təcili sifariş
(24 saat ərzində icra olunur)

10 AZN

Bank VTB (Azərbaycan) bankomatlarından, həmçinin VTB Qrupunun güzəştli şəbəkələrindən31, NikoilBank, Azər-Türk Bank və Bank of Baku-dan nağd pulun çıxarılması

0% (min. 0 AZN/USD/ EUR/ RUB)

Milli Şəbəkədə xidmət göstərən bankların bankomatlardan nağd pulun çıxarılması

1.5% (min. 2 AZN/USD/ EUR/100 RUB)

 Beynəlxalq şəbəkədə xidmət göstərən bankların bankomatlarından nağd pulun çıxarılması                                                  1.5% (min.3 AZN/USD/ EUR/ 150 RUB)

Digər bankların POS-terminallarından nağd pulun çıxarılması

1.5% (min.5 AZN/USD/ EUR/ 250 RUB)

“Unique” əməliyyatı 32

2% (min 5 AZN/USD/ EUR/ 250 RUB)

Kartın statusunun dəyişdirilməsi

0 AZN/USD/ EUR/ RUB

Pin-kodun blokdan çıxarılması

0 AZN/USD/ EUR/ RUB

Nağd və nağdsız əməliyyatlar üzrə konvertasiya

Əməliyyat günü bankın kart əməliyyatları üzrə məzənnəsi 

Məvacibin hesaba köçürülməsi üzrə komisyon haqqı (Əmək haqqı layihəsi üzrə tərəfdaşla olan müqavilədəki şərtlərə əsasən)

0,2-0,5 %

                                          Card to Card əməliyyatı ilə ölkə daxilində vəsaitin köçürülməsi                                              0,15% (min. 0,25 AZN/USD/EUR/50 RUB)

Hesaba mədaxil üzrə komisiya (məvacib ödənişi istisna olmaqla) və izinli overdraftın ödənilməsi

1 % (min. 1 AZN/USD/EUR/50 RUB)

İzinli overdraftin ödənişi zamanı hesaba daxil olmanın komissiyası

1 % (min. 1 AZN/USD/EUR/50 RUB)

                                                                              “Retail” əməliyyatlar 33                                                               Komissiya tutulmur

“Chargeback” əməliyyatları 34

Məbləğin 2%-i (min 15 AZN)

SMS-xəbərdarlıq

1,25 AZN (ƏDV daxil) hər ay avtomatik şəkildə kartdan tutulur


TARİFLƏRƏ QEYDLƏR

Əməliyyatın valyutası 

AZN- Azərbaycan manatı

USD- ABŞ dolları

EUR-Avro, "avrozona" valyutası

GBP-Britaniya funt sterlinqi 

CHF-İsveçrə frankı

RUB/RUR-Rusiya rublu

CNY-Çin yuanı

1 Fiziki şəxslər – vergi orqanlarında uçot vahidi olmayan müştərilər;

2 Hüquqi şəxslər – vergi orqanında uçot vahidi olan hüquqi şəxslər (banklar istisna olmaqla) və fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar);

3 Əməliyyatın valyutası cədvəldə qeyd olunan valyutalardan fərqli olduqda, həmin əməliyyatlar ABŞ dollarında olan tariflər üzrə aparılır;

4 “Köçürmə” dedikdə həm müştərinin sərəncamı ilə, həm də Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş şəxslərin sərəncamı ilə həyata keçirilən ödəniş tapşırığı nəzərdə tutulur;

5 Xarici valyutada mədaxil olunan müəyyən olunmamış məbləğlər geri qaytarıldıqda həmin məbləğə xarici valyuta ekvivalentində 10 AZN məbləğində komisyon haqq tətbiq edilir. Milli valyutada mədaxil olunan müəyyən edilməmiş məbləğlər geri qaytarıldıqda onlar üzrə komisyon haqqı tutulmur;

6 “Bankdaxili köçürmələr” dedikdə vəsaitləri göndərənin və alanın Bankın müştəriləri olduğları vəsaitlərinin nağdsız köçürülməsi nəzərdə tutulur;

7 Təcili köçürmə müştərinin ödəniş tapşırığının alındığı andan başlayaraq 30 dəqiqə ərzində Bank (Bankın müştəri tapşırıqları üzrə iş saatlarına uyğun olaraq) tərəfindən həyata keçirilir. Bu zaman müştəri ödəniş tapşırığının yuxarı sağ küncündə imzasını və “təcili” qeydi qoyur. Təcili köçürməyə görə komisyon haqqı köçürmə tarifinə əlavə kimi tutulur;

8 Kommunal xidmətlərin və mobil rabitə xidmətlərinin ödənişi Bankla müvafiq şirkət arasında müqavilə olduqda qəbul edilir;

9 Müxbir bankların komissiya haqları bankın komissiya tarifləri ilə nəzərdə tutulmuş məbləğdən yüksək olduqda bankın xərcləri hazırki tariflərə əlavə olaraq müştəridən tutulur;

10 Əmanətlər üzrə hesablanmış faizlərin nağd şəkildə carı hesablardan çıxarılmasına görə komisyon haqqı tutulmur;

11 İlkin olaraq nağd şəkildə daxil edilmiş depozitin məbləğinin nağd verilməsinə görə komisyon haqqı tutulmur;

12 Konversiya əməliyyatları Bankın müəyyən etdiyi müvafiq məzənnələr əsasında aparılır;

13 Konvertasiya zamanı əməliyyatın valyutası dedikdə müştəri tərəfindən alınan valyuta nəzərdə tutulur;

14 Hesab üzrə sənəd - çıxarış, ödəniş sənədi, avizo, gömrük bəyannaməsi və sair sənədlərdir;

15 Arxiv sənədləri dedikdə 6 ay (180 gün) və daha uzun müddət əvvəl tərtib edilmiş sənədlər nəzərdə tutulur;

16 Əməliyyat günü ərzində hesab üzrə 2-dən artıq sənəd tələb edildikdə, üçüncü sənəddən başlayaraq hər sonrakı sənədə görə 1 AZN komisyon haqqı tutulur;

17 Hesablaşmalar üzrə akkreditivlər formasında olan əməliyyatlar (Stand-by LC daxil olmaqla) sənədli akkreditivlər üçün unifikasiya olunmuş qaydalar və ənənələrə uyğun şəkildə (Beynəlxalq Ticarət Palatasının 2007-ci il redaksiyalı 600 saylı nəşri (UCP 600) və ya istənilən sonrakı redaksiyada) həyata keçirilir;

18 Əgər müştərinin sifarişində digər əməliyyat nəzərdə tutulmayıbsa zəmanətlər formasında olan hesablaşmalar üzrə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşmiş faydalanan şəxsin xeyrinə zəmanət verildikdə, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bütün digər qarantiyalar ilk tələb üzrə qarantiyalar üçün unifikasiya olunmuş qaydalara (Beynəlxalq Ticarət Palatasının 2010-ci il redaksiyalı 758 saylı nəşri (URDG 758) və ya istənilən sonrakı redaksiyada) və ya dolayı qarantiyalar olduqda bankla qarant arasında olan razılaşmaya uyğun şəkildə həyata keçirilir;

19 Hesablaşmalar üzrə sənədli inkasso formasında olan əməliyyatlar inkasso üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və ya Unifikasiya olunmuş qaydalar (Beynəlxalq Ticarət Palatasının 1995-ci il redaksiyalı 522 saylı nəşri (URG 522) və ya istənilən sonrakı redaksiyada) uyğun şəkildə həyata keçirilir;

20 Əgər əməliyyatın aparılması üçün müştərinin kifayət qədər pul vəsaiti yoxdursa və müştəri üçün kredit/kredit xətti açılırsa, bu halda kredit/kredit xətti üzrə müəyyən edilmiş faizlər və sair komisyon haqları sənədli əməliyyatlar üzrə müəyyən olunmuş tariflərə əlavə olaraq ödənilir;

21 Sənədli əməliyyat üzrə sazişdə iştirak edən digər bankların komisyon haqları, sazişin şərtlərinə görə bu xərcləri digər tərəfin ödədiyi hallar istisna olmaqla, bu tariflərə əlavə olaraq müştəridən tutulur;

22 Sənədli əməliyyata dəyişikliklər edilərkən bir neçə dəyişiklik müştərinin bir ərizəsi ilə ödənilirsə, bu tariflərə uyğun olaraq bir dəyişikliyə görə komisyon haqqı tutulur;

23 Zəmanətlər üçün nəzərdə tutulmuş tariflər ehtiyat akkreditivləri (Stand-by LC) üçün də tətbiq edilir;

24 Əməliyyatlar üzrə poçt xərcləri Bankın real poçt xidmətləri məbləğində silinir;

25 Əgər əməliyyatın şərtinə əsasən (idxal akkreditivlərinin və xaric olan zəmanətlərin) hər hansı xərcləri benefisiar şəxs ödəyirsə, lakin ondan bu xərcləri çıxmaq mümkün deyilsə, bu halda müqaviləyə uyqun olaraq onlar müştərinin hesabından silinir;

26 Depozit üzrə hesablanmış faizlərin alınması üçün komissiya tutulmur;

27 Hesaba nağd olaraq mədaxil edilmiş vəsaitlər köçürülərkən komisyon haqqı tutulmur;

28 Banklararası kreditlər və depozitlərə görə komissiyan haqları banklararası kredit və depozit müqavilələri ilə tənzimlənir;

29 Kartlar aşağıdakı valyutalarda buraxılır: debet kartları - AZN, USD, EURO, RUB; depozit və kredit kartları - AZN, USD,RUB. Kart hesabları üzrə silinmənin məbləği VISA beynəlxalq ödəniş sisteminin mübadilə məzənnələrini nəzərə almaqla müəyyən edilir;

30 GCAS-Global Customer Assistance Service (Beynəlxalq Visa müştərilərinə dəstək Xidməti)

31 VTB qrupu Banklarının güzəştli şəbəkəsi – VTB, VTB Bank ( Georgia), VTB Bank (Ukraine), VTB Bank (Kazakhstan), VTB Bank (Belarus),“Leto Bank”;

32 Unique – Qumarxanalarda kartlardan istifadəyə görə haqq, (fişkaların və ya bukmeyker qoyuluşları üçün valyutanın alınması üzrə əməliyyatlar kazinolarda oyunlar, kvazinağd valyutanın alqışı və habelə digər ödəniş valyutalarının alqışı üzrə onlayn valyutaların əldə edilməsi üzrə əməliyyatlar və s.);

33 Retail – Debet və kredit kartlarından istifadə etməklə ticarət-servis müəssislərində malların və xidmətlərin ödənilməsi;

34 Chargeback – ödənişin geri qaytarılma əməliyyatı. Plastik kartın sahibinin tələbi ilə satıcının hesabından çıxılan məbləğdir. Əgər kart sahibinin haqlı olduğu sübuta yetirilərsə bu halda satıcının hesabından ödənişin məbləği üstəgəl ChargeBack (Chargeback Fee) əməliyyatının komissiyası çıxılır. ChargeBack əməliyyatı ekvayrer tranzaksiyanı başa çatırdıqdan sonra emitentin təşəbbüsü ilə həyata keçirilir;

35 Full Pay opsiyası yalnız Bank VTB PSC-də olan müxbir hesab vasitəsilə ABŞ hüdudlarından kənarda yerləşən banklara USD valyutasında köçürmə həyata keçirildikdə nəzərdə tutulub və köçürmənin üçüncü (tranzit) banklar tərəfindən komissiya tutulmadan alan səxsin hesabına tam məbləğdə mədaxilinə zəmanət verir;

36 Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı/yüklülükdən azad olunması ilə bağlı əməliyyatlar həyata keçirilərkən aşağıdakı qaydaya uyğun olaraq Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə köçürülən dövlət rüsumunun ödənişi üçün pul vəsaitləri tutulur:

- Daşınmaz əmlakın yüklülükdən azad edilməsi üçün (onlayn rejimdə ödəniş) - 31.36 AZN;

- Daşınmaz əmlakın yüklülükdən azad edilməsi üçün (digər üsulla ödəniş) - 31 AZN;

- Daşınmaz əmlakın Bankın xeyrinə yüklü edilməsinə görə (onlayn rejimində ödəniş) - 41.42 AZN;

- GoldenPay tərəfindən komisyon haqlarını nəzərə almaqla Əmlak məsələləri üzrə dövlət komitəsi yanında Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinin tariflərinə uyğun olaraq digər komissiyan haqları.

37 18% ƏDV daxil olmaqla.

38 Yaxınlıqda yerləşən bankomat/nagd vəsaitin təcili verilməsi məntəqəsi barədə məlumat istənilə və ya bank-emitentlə əlaqə qurula bilər;

39 Visa vasitəsi ilə kartı bloka salmağa imkan verir;

40 Dünyanın istənilən nöqtəsində itirilmiş/zədələnmiş kartı əvəz etməyə imkan verir. Bankdan razılıq aldıqdan sonra kartın növündən və müştərinin yerləşməsindən asılı olaraq bütün prosedur (kartın hazırlanması və çatdırılması) 1-3 iş günü tələb edir.

41 Kart ititirldikə/oğurlandıqda nağd vəsaitin kart sahibinə verilməsi Bankdan razılıq alındıqdan sonra həyata keçirilir. Visa komissiyası - bir əməliyyata görə 175 ABŞ dolları.

42 Cash by Code -plastik kartı olmayan şəxslərə pul vəsaitlərinin gönərilməsinə imkan verən xidmət. Nağd pul vəsaiti göndərilən zamanı formalaşan xüsusi kod vasitəsi ilə bankomatdan çıxarılır.

43 Kredit müqaviləsi/kredit xətti müqaviləsinin valyutasından fərqli valyutada nağd vəsait çıxarıldıqda nağdsız konvertasiya əməliyyatın məbləğindən 0,1% komissiya ilə həyatə keçiriləcək

44 Kredir xəttlərinə bağlı olan ödəniş kartlarına limiti keçməsinə görə faizlərin hesablanması növbəti gün baş tutur

45  Bankın kassasına valyuta konvertasiyası üzrə əməliyyatların keçirilməsi məqsədi ilə mədaxilı yazılmış/inkassasiya edilmiş nağd vəsaitlər verildikdə komissiya tutulur

46 Komissiya tətbiq olunmur:

  • Bank VTB (Azərbaycan) ASC-də nağd vəsait alındıqda (konvertasiya edildikdə);

  • kredit ödənildikdə;

  • Kart məhsulları açıldıqda və hesaba vəsait yatırıldıqda;

  • Depozitlər açıldıqda və vəsait artırıldıqda (depozit müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə ödəniş nağd rublla olunur, nağdsız köçürülmə zamanı 1% əlavə komissiya tətbiq olunur).

47 Eləcə də ilkin konvertasiya olunan məbləğdən birdəfəlik komissiyanın tutulması ilə multivalyuta konvertasiyaları.

48  NON-STP () üzrə müxbir-bank tərəfindən komissiya tutulduqda komissiyanın məbləği müştəridən tutulur. 

49 Göstərilən müddət üçün hesab üzrə nağdsız əməliyyatlar nəzərə alınmadan, lakin kredit ödənilməsi istisna olmaqla

50 Fəaliyyətdə olan VISA Electron kartları üçün VISA Classic tarifləri tətbiq olunur.

51 Biznes kartlara, Gömrük kartına xidmət üzrə komissiya fiziki şəxslər üçün ödəniş kartlarına xidmət üzrə tariflər kimi tutlur.

 52 Kartlarına xidmət üzrə komissiya fiziki şəxslər üçün ödəniş kartlarına xidmət üzrə tariflər kimi tutlur.

 53 Hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarlar tərəfindən nağd vəsaitin çıxarılması Azərbaycan Respublikasının Nagdsız hesablaşmalar haqqında qanunu ilə tənzimlənir

ƏDV ödəyicisi olmayanlar üçün 15 000 AZN  (ƏDV ödəyiciləri üçün 30 000 AZN) artıq məbləğin verilməsi 

1.       Kənd təsərrüfatı istehsalçılarından məhsulların qəbulu ;

2.       Qara və rəngli metal qırıntıların qəbulu;

3.       Utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə, plastikdən olan məmulatların qəbulu;

4.       Utilizasiya məqsədilə işlənmiş şinlərin qəbulu.

 54 O cümlədən, əlavə kartların xidməti üzrə komissiya.

55 Xidmət göstərilməsi üzrə müqavilə çərçivəsində aylıq əmək haqqı (qross) və digər ödənişlərə görə Bankın məsləhətçi əməkdaşlarından komissiya tutulmur.